Quyết định phân công cán bô, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 24/ QĐ-TgPTCS                                          Sảng Tủng, ngày 05 tháng 8 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH V/v…

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II/ 2016

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Số: 02/KH – TrPTCS                                          Sảng Tủng, ngày 04 tháng 3 năm 2016   KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM…

Kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 10/ KH – TrPTCS                             Sảng Tủng,…