Quyết định phân công cán bô, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 24/ QĐ-TgPTCS                                          Sảng Tủng, ngày 05 tháng 8 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH V/v…