Thâm niên quý I/2016

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ TĂNG THÂM NIÊN…

Nâng lương quý I/2016

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ…

Báo cáo giáo dục Tiểu học tháng 3/2016

      PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Số: 09/ BC-TrPTCS                    Sảng Tủng, ngày 28 tháng 3  năm 2016

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia