Kế hoạch phân công BGH năm học 2015-2016

Tháng Ba 23, 2016 5:18 chiều

PHÒNG GD – ĐT ĐỒNG VĂN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: / TB – TrPTCS
Sảng Tủng, ngày tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ BGH và các tổ, khối
Trường PTCS Sảng Tủng năm học 2015 – 2016

Căn cứ điều lệ trường tiểu học, trường Phổ thông.
Thực hiện nhiệm vụ công tác GD&ĐT năm học 2015 – 2016.
Căn cứ quyết định số: 1916/ 2007/ QĐ – UBND ngày 16/07/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý GD&ĐT cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các Phòng GD&ĐT và các đơn vị sự nghiệp giáo dục.
Căn cứ kết luận của BGH trường PTCS Sảng Tủng tại phiên họp BGH ngày 28 tháng 7 năm 2015. V/v thống nhất phân công nhiệm vụ trong BGH và các tổ, khối, đoàn thể trong trường.
Nay trường PTCS Sảng Tủng trân trọng thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong BGH và các tổ, khối cụ thể như sau:
I. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC.
1. Hiệu trưởng: MA VĂN DƯƠNG.
– Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của nhà trường từ bậc học Tiểu học đến THCS, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, Phòng giáo dục về các công tác giáo dục và các hoạt động của trường trên địa bàn xã.
– Chỉ đạo tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của huyện, của Phòng, của tỉnh và của ngành GD&ĐT.
– Trực tiếp phụ trách các công tác sau:
+ Công tác tổ chức, quản lý phân công, điều động cán bộ giáo viên trong nhà trường.
+ Công tác tài chính, thanh kiểm tra tài chính hàng quý theo quy định trong nhà trường.
+ Chỉ đạo chương trình thực hiện nhiệm vụ năm học, mục tiêu giáo dục của nhà trường.
+ Chỉ đạo công tác chuyên môn, thực hiện chương trình học từ tiểu học đến THCS.
+ Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
+ Chỉ đạo, thực hiện chương trình giáo dục dân tộc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về phát triển giáo dục.
+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
+ Công tác xây dựng cơ sở vật chất.
+ Công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn xã.
+ Phụ trách công tác hành chính từ trường chính đến các điểm trường trên địa bàn toàn xã, Phụ trách điểm trường: Trường Chính, Tả Lủng, Séo Lủng.
+ Chủ trì các buổi họp hội đồng nhà trường, chỉ đạo các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học.
+ Trực trường các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật trong tuần
+ Là chủ tài khoản cấp Tiểu học.
2. Hiệu phó: ĐẦU HOÀI ÁNH.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Phòng giáo dục và trước pháp luật về công tác được phân công.
– Trực tiếp phụ trách các công tác sau.
– Làm công tác Phó hiệu trưởng thường trực.
– Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng về thực hiện công tác chuyên môn, chương trình học khối THCS.
+ Công tác chuyên môn phụ trách khối THCS, chỉ đạo tổ trưởng tổ tự nhiên, tổ xã hội thực hiện chuyên môn chương trình khối THCS.
+ Công tác tuyển sinh, chuyển cấp khối THCS .
+ Công tác Nội trú Dân nuôi.
+ Công tác Công đoàn, Đoàn TN, Chữ thập đỏ.
+ Phong trào Văn hoá, văn nghệ – TDTT và giáo dục thể chất trong nhà trường.
+ Công tác Phổ cập giáo dục THCS, quản trị phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm Phổ cập.
+ Công tác tổng hợp, hành chính.
+ Chỉ đạo giáo viên tin học khai thác triệt để phòng tin học trong nhà trường.
+ Phụ trách các điểm trường trên địa bàn xóm: Séo Sính Lủng, Cáo Chứ Phìn, Thèn Ván, Trừ Lủng.
+ Chủ trì các buổi sinh hoạt chuyên môn khối THCS.
+ Các công tác khác theo sự uỷ quyền của Hiệu trưởng.
+ Trực trường các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
+ Là chủ tài khoản khối THCS
3. Hiệu phó: HOÀNG THỊ VÂN.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Phòng giáo dục và pháp luật về công tác được phân công.
– Trực tiếp phụ trách các công tác sau.
+ Phụ trách chung công tác chuyên môn khối tiểu học.
+ Công tác Y tế học đường, Nữ công, Đội TNTPHCM, Thư viện.
+ Công tác tổng hợp, hành chính.
+ Công tác chuyên môn: Chỉ đạo các tổ trưởng, tổ phó thực hiện chuyên môn khối tiểu học .
+ Công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn xã.
+ Công tác Xoá mù chữ – Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ.
+ Vì sự tiến bộ của Phụ Nữ.
+ Công tác khuyến học, khuyến tài.
+ Công tác xoá đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
+ Phụ trách các điểm trường trên địa bàn xóm: Sảng Tủng, Ly Chứ Phìn A.
+ Chủ chì các buổi sinh hoạt chuyên môn khối tiểu học.
+ Trực trường các ngày được BGH phân công.
+ Các công tác khác theo sự uỷ quyền của Hiệu trưởng.
+ Là phó chủ tài khoản khối Tiểu học.
4. Đ/c: Hoàng Thị Hiền – Tổ trưởng chuyên môn khối tiểu học.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách khối Tiểu học về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch chuyên môn khối Tiểu học.
– Tham mưu đề xuất lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về kế hoạch thăm lớp dự giờ, bồi dưỡng giáo viên khá giỏi, kèm cặp giáo viên yếu kém. Bồi dưỡng học sinh khá giỏi, kèm cặp học sinh yếu kém.
– Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về việc xây dựng hồ sơ sổ sách của cán bộ giáo viên chủ nhiệm các khối lớp đúng theo qui định của ngành.
– Tham mưu lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về xây dựng thời khóa biểu, phân phối chương trình, điểu chỉnh chương trình học đối với học sinh vùng khó.
– Công tác tổng hợp chất lượng giáo viên, chất lượng học sinh của khối.
– Phụ trách chuyên môn khối 3.
– Được ủy quyền chủ trì tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn khối Tiểu học.
5. Đ/c: Hoàng Mạnh Sơn – Tổ phó chuyên môn khối Tiểu học.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn khối Tiểu học về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch chuyên môn khối tiểu học.
– Tham mưu đề xuất lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về kế hoạch thăm lớp dự giờ, bồi dưỡng giáo viên khá giỏi, giáo viên yếu kém.
– Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về việc xây dựng hồ sơ sổ sách của cán bộ giáo viên chủ nhiệm các khối lớp đúng theo qui định của ngành.
– Tham mưu giúp đỡ tổ trưởng chuyên môn khối Tiểu học trong việc thực hiện chuyên môn khối Tiểu học.
– Công tác tổng hợp chất lượng giáo viên, chất lượng học sinh của khối.
– Tổ trưởng chuyên môn khối 4+5.
6. Đ/c: Vũ Đình Vui – Tổ trưởng chuyên môn khối 2.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn khối tiểu học về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch chuyên môn khối Tiểu học.
– Tham mưu đề xuất lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về kế hoạch thăm lớp dự giờ, bồi dưỡng giáo viên khá giỏi, giáo viên yếu kém.
– Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về việc xây dựng hồ sơ sổ sách của cán bộ giáo viên chủ nhiệm các khối lớp đúng theo qui định của ngành.
– Tham mưu giúp đỡ tổ trưởng chuyên môn khối Tiểu học trong việc thực hiện chuyên môn khối Tiểu học.
– Công tác tổng hợp chất lượng giáo viên, chất lượng học sinh của khối 2.
7. Đ/c: Nguyễn Thị Quyên – Tổ trưởng khối 1.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn khối Tiểu học về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch chuyên môn khối lớp 1.
– Tham mưu đề xuất lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về kế hoạch thăm lớp dự giờ, bồi dưỡng giáo viên khá giỏi, giáo viên yếu kém.
– Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về việc xây dựng hồ sơ sổ sách của cán bộ giáo viên chủ nhiệmởtong khối đúng theo qui định của ngành.
– Tham mưu giúp đỡ tổ trưởng chuyên môn khối Tiểu học trong việc thực hiện chuyên môn khối Tiểu học.
– Tham mưu, kiến nghị, đề xuất kịp thời những khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt chất lượng lớp 1 CGD trên toàn trường.
– Tổng hợp chất lượng giáo viên, chất lượng học sinh của khối lớp 1.
8. Đ/c: Chấu Xuân Minh – Tổ trưởng chuyên môn tổ tự nhiên.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách khối THCS về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch chuyên môn khối Tự nhiên.
– Tham mưu đề xuất lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về kế hoạch thăm lớp dự giờ, bồi dưỡng giáo viên khá giỏi, kèm cặp giáo viên yếu kém. Bồi dưỡng học sinh khá giỏi, kèm cặp học sinh yếu kém ở tổ tự nhiên.
– Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về việc xây dựng hồ sơ sổ sách của cán bộ giáo viên ở khối Tự nhiên đúng theo qui định của ngành.
– Tham mưu lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về xây dựng thời khóa biểu, phân phối chương trình, điểu chỉnh chương trình học đối với học sinh vùng khó.
– Tổng hợp chất lượng giáo viên, chất lượng học sinh của khối tự nhiên.
9. Đ/c: Phạm Thị Đông – Tổ phó chuyên môn tổ tự nhiên.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn tổ tự nhiên về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch chuyên môn của tổ tự nhiên.
– Tham mưu đề xuất lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về kế hoạch thăm lớp dự giờ, bồi dưỡng giáo viên khá giỏi, giáo viên yếu kém.
– Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về việc xây dựng hồ sơ sổ sách của cán bộ giáo viên chủ nhiệm các khối lớp đúng theo qui định của ngành.
– Tham mưu giúp đỡ tổ trưởng chuyên môn tổ tự nhiên trong việc thực hiện chuyên môn của tổ, của khối THCS.
– Công tác tổng hợp chất lượng học sinh của khối mình phụ trách.
10. Đ/c: Dương Xuân Nhất – Tổ trưởng chuyên môn tổ xã hội.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách khối THCS về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch chuyên môn tổ Xã hội.
– Tham mưu đề xuất lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về kế hoạch thăm lớp dự giờ, bồi dưỡng giáo viên khá giỏi, giáo viên yếu kém tổ xã hội.
– Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về việc xây dựng hồ sơ sổ sách của cán bộ giáo viên ở tổ xã hội đúng theo qui định của ngành.
– Tham mưu lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về xây dựng thời khóa biểu, phân phối chương trình, giảm tải chương trình học.
– Tổng hợp chất lượng giáo viên, chất lượng học sinh của tổ xã hội.
11. Đ/c: Hoàng Tiến Dũng – Tổ phó chuyên môn tổ xã hội.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn tổ xã hội về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch chuyên môn của tổ xã hội.
– Tham mưu đề xuất lên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về kế hoạch thăm lớp dự giờ, bồi dưỡng giáo viên khá giỏi, giáo viên yếu kém.
– Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về việc xây dựng hồ sơ sổ sách của cán bộ giáo viên chủ nhiệm các khối lớp đúng theo qui định của ngành.
– Tham mưu giúp đỡ tổ trưởng chuyên môn tổ xã hội trong việc thực hiện chuyên môn của tổ, của khối THCS.
– Công tác tổng hợp chất lượng học sinh của khối mình phụ trách.
12. Đ/c: Nguyễn Văn Hường – Tổng phụ trách Đội TNTPHCM.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường.
– Tham mưu đề xuất lên Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng về thực hiện kế hoạch công tác Đội cụ thể từng tháng, tuần.
– Tham mưu lên Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng về xây dựng thời khóa biểu, lịch sinh hoạt đội, sinh hoạt sao nhi đồng cụ thể từ trường chính cho tới các điểm trường.
– Phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực tuần đôn đốc học sinh vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng trước khi đến lớp.
– Phối kết hợp với giáo viên quản lý học sinh dân nuôi, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực tuần làm tốt công tác quản lý học sinh nội trú dân nuôi.
– Thành lập đội cờ đỏ, đội học sinh tự quản học sinh nội trú dân nuôi, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực tuần đôn đốc học sinh nội trú dân nuôi thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, các buổi học ngoại khóa, phong trào VH-VN-TDTT trong liên đội.
– Hàng tuần phối kết hợp với giáo viên trực tuần tổ chức chào cờ, đánh giá kết quả của các sao nhi đồng, các chi đội đạt được trong tuần về các phong trào thi đua theo kế hoạch và chủ đề hoạt động.
II. CƠ CHẾ BAN GIÁM HIỆU.
1. Trường PTCS là đơn vị thực hiện chuyên môn trực thuộc UBND xã, Phòng giáo dục có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND xã thực hiện chức năng quản lý cán bộ giáo viên và công tác giáo dục tại địa phương.
– Trường PTCS chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, của Uỷ ban nhân dân xã. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp của Phòng GD&ĐT Đồng Văn.
2. Trường PTCS làm việc theo chế độ Ban giám hiệu của nhà trường gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn các khối, tổng phụ trách đội. Cơ chế làm việc theo nguyên tác tập trung dân chủ.
3. Hiệu trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã, Phòng giáo dục và trước pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phụ trách.
– Các Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn các khối, tổng phụ trách đội tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm học và một số mặt công tác khác, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.
– Khi Hiệu trưởng đi vắng, uỷ quyền cho một trong các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công tác của nhà trường. Khi Hiệu trưởng về trường, Phó Hiệu trưởng được uỷ quyền có trách nhiệm báo cáo kết quả công việc đã giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật và cấp trên về những công việc đã giải quyết.
4. Các Phó Hiệu trưởng được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng chủ động giải quyết các công việc được phân công. Được ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách và phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật và cấp trên về văn bản đã ký. Đối với văn bản được ký trước khi ký phải xin ý kiến Hiệu trưởng và phải được thống nhất trong Ban Giám hiệu nhà trường.
5. Hàng tuần, các Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn các khối, tổng phụ trách đội, báo cáo tình hình thực hiện và tổ chức triển khai các lĩnh vực công việc được phân công với Hiệu trưởng.
– Các Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền dự các phiên họp của xã, của huyện, phòng giáo dục, các ngành để tiếp thu nội dung phiên họp. Kết thúc phiên họp phải báo cáo kết quả cuộc họp với Hiệu trưởng.
Trên đây là thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu và các tổ khối của trường PTCS Sảng Tủng năm học 2015 – 2016.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Đảng uỷ xã (b/c)
– UBND xã (b/c)
– PGD (b/c)
– Các điểm trường.
– Lưu hồ sơ. Ma Văn Dương