Kế hoạch chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016

Tháng Ba 23, 2016 3:38 chiều

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/ KH – TrPTCS Sảng Tủng, ngày 16 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức ngày hội vì sức khỏe toàn dân năm 2016

Thực hiện Công văn số 23/CV-PGD&ĐT ngày 27 tháng 1 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Văn về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2016.
Nay Trường PTCS Sảng Tủng xây dựng Kế hoạch phát động Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 theo những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
– Đẩy mạnh cuộc vận đông “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao nâng cao thể chất cho mọi người.
-Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyên tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
2. Yêu cầu.
– Tổ chức Ngày chạy olympic an toàn, trang trọng, tiết kiệm, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ giáo viên, học sinh và nhân dân.
II. QUY MÔ VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC NGÀY CHẠY OLYMPIC.
1. Quy mô tổ chức.
– Ngày chạy Olympic được tổ chức ở cấp trường.
2. Chương trình.
– Chương trình của ngày chạy Olympic gồm các nội dung chính như sau.
– Ổn định tổ chức: (Văn nghệ chào mừng).
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
– Phát biểu của lãnh đạo nhà trường (ôn lại truyền thống của ngành thể dục thể thao trong 69 năm qua và kết quả hoạt động thể dục thể thao của nhà trường).
– Đọc bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao của Bác Hồ.
– Tuyên truyền về vai trò, tác dụng của các hình thức tập luyện thể dục thể thao, trong đó có hình thức chạy bộ, đối với việc duy trì và nâng cao sức khỏe, thể lực của người dân.
– Tổ chức chạy tập thể gồm: Cán bộ giáo viên và Học sinh toàn trường, Cự ly chạy 3 km (Từ sân UBND xã đến điểm trường Tả Lủng, quay trở lại kết thúc tại sân UBND xã).
3. Trang trí tại địa điểm tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic.
– Maket trang trí:
PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN
TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG

NGÀY HỘI CHẠY OLYMPIC
VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2016
Sảng Tủng, ngày 24 tháng 3 năm 2016
+ Khẩu hiệu ở hai bên: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng tổ quốc”
– Cắm cờ chuối dọc 2 bên đường tổ chức chạy.
4. Thời gian tổ chức:
– 14h ngày 24 tháng 3 năm 2016.
5. Địa điểm: Tại sân UBND xã Sảng Tủng.
– Chạy từ UBND xã Sảng Tủng đến thôn Tả Lủng A và quay lại.
6. Thành phần tham gia.
+ Toàn thể Cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường ( Từ lớp 4 đến lớp 9)
+ Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; đại biểu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia Ngày chạy Oliympic vì sức khỏe nhân dân.
7. Kinh phí.
– Kinh phí tổ chức do ngân sách chi thường xuyên của nhà trường.
III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Chi đoàn Thanh niên xây dựng Kế hoạch và tổ chức tốt Lễ phát động Giáo viên và Học sinh tập luyện thể dục thể thao và hưởng ứng Ngày chạy Olympic tại địa phương.
Chọn địa điểm tổ chức Lễ phát động tại nơi trung tâm, thuận lợi; chủ động phối hợp với các đoàn thể, chính quyền xã đảm bảo an ninh và sức khỏe cho thành phần tham gia chạy, bố trí âm thanh, trang trí tại địa điểm tổ chức Lễ chu đáo, chọn tuyến đường chạy an toàn, đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông. Trang phục chạy.
2. Đồng chí: Đầu Hoài Ánh chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nội dung, maket trang trí Lễ phát động Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân năm 2016 cho nhà trường, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của chi đoàn, tham mưu đánh giá, tổng hợp báo cáo về BGH.
3. Các đồng chí Giáo viên thể dục hỗ trợ chi đoàn triển khai nội dung và hướng dẫn giáo viên và học sinh cách thức tổ chức chạy.
4. Tổng phụ trách Đội và Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền và tổ chức cho các em học sinh tích cực tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016. Đảm bảo đúng thời gian, địa điểm theo kế hoạch của nhà trường. Đảm bảo sĩ số lớp, trang phục thể thao.
5. Chi đoàn thanh niên xác định tuyến đường tổ chức chạy Olympic an toàn tại Trung tâm xã, đồng thời bố trí lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã trong thời gian tổ chức.
6. Đồng chí: Trần Thế Cường – Y tế học đường thường trực xử lý các tình huống tại các địa điểm tổ chức và trên đường chạy.
IV. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM.
Kết thúc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân, nhà trường tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo cấp trên.
Trên đây là kế hoạch phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016, yêu cầu chi đoàn thanh niên, các tổ chức cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả./.
Nơi nhận:
– Phòng GD&ĐT huyện;
– TTr Đảng ủy, UBND xã;
– BGH nhà trường;
– Các tổ chức trong nhà trường;
– Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

Ma Văn Dương