Quyết định phân công cán bô, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

Tháng Tám 23, 2016 4:17 chiều

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 24/ QĐ-TgPTCS                                          Sảng Tủng, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên

Năm học 2016 – 2017

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG

 

Căn cứ quyết định số: 557/ QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của UBND huyện Đồng văn về việc thực hiện kế hoạch, thời gian năm học 2016-2017.

Công văn số 181/ PGD&ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Đồng Văn về thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2016-2017.

Căn cứ kế hoạch số: 12/ KH- TrPTCS ngày 05 tháng 8 năm 2016 của trường PTCS Sảng Tủng về việc phân công giáo viên năm học 2016-2017.

Căn cứ vào tinh thần trách nhiệm,trình độ năng lực chuyên môn của từng cán bộ giáo viên trong nhà trường năm học 2016-2017.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

                   Điều 1. Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên trong năm học 2016 – 2017 và phân công các giáo viên giảng dạy trực tiếp tại các điểm trường, khối Tiểu học, THCS (Có tên trong danh sách kèm theo).

          Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, giáo viên, nhân viên do Hiệu trưởng phân công.

          Điều 3. BGH nhà trường, chuyên môn trường, các tổ chức trong nhà trường, Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 1;

-Đảng ủy xã;

-UBND xã;

-Lưu hồ sơ;

Ma Văn Dương