Nâng lương quý I/2016

Tháng Ba 28, 2016 10:02 chiều
PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN
TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG QUÝ I NĂM 2016
(Kèm theo văn bản số: 01/VBĐN-NT Ngày 29 tháng 2 năm 2016 của trường PTCS Sảng Tủng)
Số TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Năm được tuyển dụng Trình độ CM được đào tạo Mức lương đang hưởng Đề nghị nâng bậc lương quý I năm 2016 Phụ
ghi
Nam Nữ Mã ngạch Hệ số mức lương Tháng, năm được hưởng Mã ngạch Hệ số mức lương Chênh lệch hệ số đo bậc lương Số tháng được hưởng Tiền lương tăng đo nâng bậc Tháng năm được hưởng
1 Ma Văn Dương 20/8/1975 Hiệu trưởng 01/9/1998 Đại học 15a203 3,33 1/3/2013 15a203 3,66
2 Hoàng Thị Hiền 27/ 04/ 1987 Giáo viên 07/9/2009 Trung cấp 15114 2,26 07/3/2014 15114 2,46
3 Vũ Đình Vui 14/ 04/ 1989 Giáo viên 07/9/2009 Trung cấp 15114 2,26 07/3/2014 15114 2,46
4 Nguyễn Văn Hường 06/6/1986 Giáo viên 07/9/2009 Trung cấp 15114 2,26 07/3/2014 15114 2,46
5 Trần Văn Thoại 26/ 03/ 1978 Giáo viên 04/9/2003 Trung cấp 15114 2,86 01/3/2014 15114 3,06
( Ấn định danh sách này có 5 người)
Sảng Tủng, ngày 29 tháng 2 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
Ma Văn Dương