Thâm niên quý I/2016

Tháng Ba 28, 2016 10:05 chiều
PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN
TRƯỜNG PTCS SẢNG TỦNG
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
ĐỀ NGHỊ TĂNG THÂM NIÊN QUÝ I NĂM 2016
(Kèm theo văn bản số: 02/VBĐN-TrPTCS Ngày 29 tháng 2 năm 2016 của trường PTCS Sảng Tủng)
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ Ngày tháng năm tuyển dụng Ngày tháng năm bổ nhiệm ngạch Mã ngạch % thâm niên hiện hưởng Ngày tháng hưởng thâm niên Chênh lệch %thâm niên đề nghị Ngày tháng hưởng thâm niên Đơn vị công tác
1 Cán Văn Tiến 27/11/87 GV Tiểu học 18/8/10 18/2/11 15114 5% 5% 18/2/16 Trường PTCS Sảng Tủng
2 Đầu Hoài Ánh 18/7/79 Phó Hiệu trưởng 1/11/03 12/1/03 15a201 12% 1/1/15 1% 13% 1/1/16 Trường PTCS Sảng Tủng
3 Nguyễn Văn Hường 6/6/86 GV Đoàn đội 7/9/09 7/3/2010 15114 5% 1/3/15 1% 6% 1/3/16 Trường PTCS Sảng Tủng
4 Trần Văn Thoại 26/3/78 GV TH (Mỹ thuật) 1/9/03 1/3/04 15114 11% 1/3/15 1% 12% 1/3/16 Trường PTCS Sảng Tủng
5 Vũ Đình Vui 14/4/89 GV Tiểu học 7/9/09 7/3/2010 15114 5% 1/3/15 1% 6% 1/3/16 Trường PTCS Sảng Tủng
( Ấn định danh sách này có 5 người)
Sảng Tủng, ngày 29 tháng 2 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
Ma Văn Dương